ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก็บไว้ให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก็บไว้ให้*, -เก็บไว้ให้-

เก็บไว้ให้ ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retrieveค้นคืนการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งาน แต่โดยที่ข้อมูลนั้นอาจจะเก็บร่วมกับข้อมูลอื่นๆ จำนวนมาก ดังนั้นการค้นคืนจึงต้องค้นข้อมูลที่เก็บไว้ให้พบก่อนแล้วจึงส่งคืนให้เราไปใช้งาน [คอมพิวเตอร์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก็บไว้ให้
Back to top