ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก็บเข้าที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก็บเข้าที่*, -เก็บเข้าที่-

เก็บเข้าที่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put away (phrv.) เก็บเข้าที่ See also: เก็บไว้ในที่ Syn. pack away, tuck away
slot in (phrv.) เก็บเข้าที่ See also: ใส่เข้าที่
tuck away (phrv.) เก็บเข้าที่ See also: เก็บไว้ในที่ Syn. pack away

เก็บเข้าที่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก็บเข้าที่
Back to top