ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกือบไม่มี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกือบไม่มี*, -เกือบไม่มี-

เกือบไม่มี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
English-Thai: Nontri Dictionary
barely(adv) เกือบไม่มี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swamp ที่ลุ่มน้ำขัง ที่ลุ่มน้ำมีน้ำมาซับรวมกันอยู่เกือบไม่มี ทางออก ใช้ประโยชน์ในทางเพาะปลูกไม่ได้ และทำเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ แต่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่บ้าง ไม่เหมือนกับที่ลุ่มสนุ่น (bog) หรือที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
white (adj.) เกือบไม่มีสี See also: จาง, ซีด Syn. ashen, pale, pallid, wan Ops. colorful
next to nothing (idm.) เกือบไม่มีเลย See also: มีน้อยที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกือบไม่มี
Back to top