ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด*, -เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด-

เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ecumenical(เอค'ยูแมน'นิคัล) adj. โดยทั่วไป,เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด
Back to top