ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกี่ยวกับพื้นดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกี่ยวกับพื้นดิน*, -เกี่ยวกับพื้นดิน-

เกี่ยวกับพื้นดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
terrestrial(ทะเรส'เทรียล) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับพื้นดินหรือบนบก,งอกบนพื้นดิน,ในทางโลก. n. ผู้อาศัยอยู่บนโลก.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
earth science (n.) วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา) Syn. geography

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกี่ยวกับพื้นดิน
Back to top