ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกี่ยวกับการดูถูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกี่ยวกับการดูถูก*, -เกี่ยวกับการดูถูก-

เกี่ยวกับการดูถูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกี่ยวกับการดูถูก
Back to top