ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกี่ยวกับกลุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกี่ยวกับกลุ่ม*, -เกี่ยวกับกลุ่ม-

เกี่ยวกับกลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
philharmonic(ฟิลฮาร์มอน'นิค) adj. ชอบดนตรี,รักดนตรี,เกี่ยวกับกลุ่มนักดนตรีหรือวงดนตรี,เกี่ยวกับวงดนตรีประสานเสียง. n. วงดนตรีประสานเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bilateral (adj.) เกี่ยวกับกลุ่มทางการเมืองสองกลุ่ม
Romanic (adj.) เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน Syn. Latin, Romance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกี่ยวกับกลุ่ม
Back to top