ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุปกรณ์ติดตั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุปกรณ์ติดตั้ง*, -อุปกรณ์ติดตั้ง-

อุปกรณ์ติดตั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
lighting(ไล'ทิง) n. การจุดไฟ,การส่องแสงสว่าง,การจัดไฟ,อุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุปกรณ์ติดตั้ง
Back to top