ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อินเตอร์เนต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อินเตอร์เนต*, -อินเตอร์เนต-

อินเตอร์เนต ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
America Online (n.) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริ การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
browser (n.) โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต
Intranet (n.) เครือข่ายที่คล้ายกับอินเตอร์เนตขนาดย่อม
net surfer (n.) ผู้เล่นอินเตอร์เนต See also: ผู้ท่องอินเตอร์เนต Syn. surfer
online (adv.) ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต
Web Browser (n.) โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ See also: เว็บเบราเซอร์
website (n.) ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต
World Wide Web (n.) ระบบค้นและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อินเตอร์เนต
Back to top