ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาหารเรียกน้ำย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาหารเรียกน้ำย่อย*, -อาหารเรียกน้ำย่อย-

อาหารเรียกน้ำย่อย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appetiser (n.) อาหารเรียกน้ำย่อย Syn. appetizer
appetizer (n.) อาหารเรียกน้ำย่อย
cocktail (n.) อาหารเรียกน้ำย่อย Syn. appetiser, appetizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาหารเรียกน้ำย่อย
Back to top