ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างไม่สมควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างไม่สมควร*, -อย่างไม่สมควร-

อย่างไม่สมควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
unduly(อันดู'ลี,อันดิว'ลี) adv. อย่างไม่เหมาะสม,อย่างไม่สมควร,เกินไป, Syn. excessively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างไม่สมควร
Back to top