ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างไม่น่าดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างไม่น่าดู*, -อย่างไม่น่าดู-

อย่างไม่น่าดู ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blubber (n.) ร่างกายที่อ้วนอย่างไม่น่าดู (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างไม่น่าดู
Back to top