ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างโดดเด่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างโดดเด่น*, -อย่างโดดเด่น-

อย่างโดดเด่น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
notably (adv.) อย่างโดดเด่น See also: อย่างมีชื่อเสียง, อย่างยอดเยี่ยม Syn. remarkably, noticeably
saliently (adv.) อย่างโดดเด่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างโดดเด่น
Back to top