ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างแรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างแรก*, -อย่างแรก-

อย่างแรก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก Syn. firstly Ops. lastly
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น Ops. lastly
first (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก Syn. at the beginning, firstly Ops. lastly
first of all (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น Syn. at the beginning Ops. lastly
to begin with (phrv.) อย่างแรก See also: ประการแรก Syn. start with
first things first (idm.) อย่างแรกที่ต้องทำ / สนใจ
first and foremost (idm.) สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรก
in the second place (idm.) อย่างที่สอง (ปกติใช้เมื่อพูดถึงอย่างแรกไปแล้ว)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But first and foremost, you are firedแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณถูกไล่ออกแล้ว

อย่างแรก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างแรก
Back to top