ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างแน่วแน่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างแน่วแน่*, -อย่างแน่วแน่-

อย่างแน่วแน่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in so many words (idm.) อย่างแน่วแน่ See also: อย่างชัดแจ้ง
determine (vt.) ค้นความจริงอย่างแน่วแน่ See also: มุ่งมั่นค้นหา Syn. ascertain, find out, learn
make it clear that (idm.) ประกาศอย่างแน่วแน่ว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างแน่วแน่
Back to top