ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเหลวไหล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเหลวไหล*, -อย่างเหลวไหล-

อย่างเหลวไหล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
idly(adv) อย่างเกียจคร้าน,อย่างเหลวไหล,อย่างเปล่าๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเหลวไหล
Back to top