ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเหมือนกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเหมือนกัน*, -อย่างเหมือนกัน-

อย่างเหมือนกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
correspondingly (adv.) อย่างเหมือนกัน See also: อย่างคล้ายๆ กัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเหมือนกัน
Back to top