ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเศร้าใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเศร้าใจ*, -อย่างเศร้าใจ-

อย่างเศร้าใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
sorrily(ซอ'ริลี) adv. อย่างเสียใจ,อย่างเศร้าใจ,อย่างน่าเสียใจ,อย่างน่าสมเพช, Syn. regretfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disconsolately (adv.) อย่างเศร้าใจ See also: อย่างหดหู่ใจ Syn. sadly
sadly (adv.) อย่างเศร้าใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเศร้าใจ
Back to top