ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเรียบง่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเรียบง่าย*, -อย่างเรียบง่าย-

อย่างเรียบง่าย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pastoralize (vt.) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย See also: ใช้ชีวิตในชนบท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเรียบง่าย
Back to top