ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเย็นชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเย็นชา*, -อย่างเย็นชา-

อย่างเย็นชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aloofly (adv.) อย่างเย็นชา See also: อย่างเฉยเมย, อย่างไม่ไยดี, อย่างไม่เป็นมิตร Syn. reservedly
icily (adv.) อย่างเย็นชา See also: อย่างเฉยเมย, อย่างไม่ไยดี, อย่างไม่เป็นมิตร Syn. aloofly, reservedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเย็นชา
Back to top