ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเท่าๆ กัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเท่าๆ กัน*, -อย่างเท่าๆ กัน-

อย่างเท่าๆ กัน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
as (adv.) อย่างเท่าๆ กัน See also: อย่างพอๆ กัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเท่าๆ กัน
Back to top