ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเชื่องช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเชื่องช้า*, -อย่างเชื่องช้า-

อย่างเชื่องช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
slug(สลัก) n. ตัวบุ้ง,ตัวทากกินใบไม้,ชายที่ขี้เกียจ,สัตว์ที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้า,พาหนะที่วิ่งช้า,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ ๆ ,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ vi. ฆ่าตัวบุ้งหรือทาก,กระทำช้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inactively (adv.) อย่างเชื่องช้า See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด Syn. slowly
inertly (adv.) อย่างเชื่องช้า See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด Syn. slowly, inactively
tardily (adv.) อย่างเชื่องช้า See also: อย่างอืดอาด, อย่างชักช้า Syn. slowly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเชื่องช้า
Back to top