ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเชยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเชยๆ*, -อย่างเชยๆ-

อย่างเชยๆ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frumpish (adj.) แต่งตัวอย่างเชยๆ See also: ไม่สวย, ปอนๆ, ไม่ทันสมัย Syn. dowdy, frumpy, old-fashioned Ops. fashionable, stylish, trendy
frumpy (adj.) แต่งตัวอย่างเชยๆ See also: ไม่สวย, ปอนๆ, ไม่ทันสมัย Syn. dowdy, frumpish, old-fashioned Ops. fashionable, stylish, trendy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเชยๆ
Back to top