ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเฉยเมย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเฉยเมย*, -อย่างเฉยเมย-

อย่างเฉยเมย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเฉยเมย
Back to top