ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างหุนหันพลันแล่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างหุนหันพลันแล่น*, -อย่างหุนหันพลันแล่น-

อย่างหุนหันพลันแล่น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impetuously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily, rashly
precipitately (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitiously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. rashly, sudden
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. sudden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างหุนหันพลันแล่น
Back to top