ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างหลากหลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างหลากหลาย*, -อย่างหลากหลาย-

อย่างหลากหลาย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
diversely (adv.) อย่างหลากหลาย Syn. differently,
micellaneously (adv.) อย่างหลากหลาย
varietally (adv.) อย่างหลากหลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างหลากหลาย
Back to top