ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างหดหู่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างหดหู่ใจ*, -อย่างหดหู่ใจ-

อย่างหดหู่ใจ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
desolately (adv.) อย่างหดหู่ใจ See also: อย่างไม่มีความสุข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างหดหู่ใจ
Back to top