ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสุรุ่ยสุร่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสุรุ่ยสุร่าย*, -อย่างสุรุ่ยสุร่าย-

อย่างสุรุ่ยสุร่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
splurge(สเพลอจ) vi.,vt. (การ) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเทเงิน,อวดรวย,โอ้อวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be prodigal (vt.) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย See also: ใช้เงินเปลือง Syn. squander
splurge (vt.) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย See also: ใช้เงินเปลือง Syn. be prodigal, squander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสุรุ่ยสุร่าย
Back to top