ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสุขุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสุขุม*, -อย่างสุขุม-

อย่างสุขุม ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cautiously (adv.) อย่างสุขุมรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง
discreetly (adv.) อย่างสุขุมรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง Syn. cautiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสุขุม
Back to top