ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสรุป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสรุป*, -อย่างสรุป-

อย่างสรุป ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
make a long story short (idm.) อย่างสรุป See also: โดยย่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสรุป
Back to top