ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสบายๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสบายๆ*, -อย่างสบายๆ-

อย่างสบายๆ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lope (n.) การวิ่งเร็วอย่างสบายๆ
lope (vi.) วิ่งเร็วอย่างสบายๆ Syn. trot, jog
lounge (vi.) ยืนอย่างสบายๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสบายๆ
Back to top