ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างลังเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างลังเล*, -อย่างลังเล-

อย่างลังเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
loathly(โลธฺ'ลี) adj. อย่างไม่เต็มใจ,อย่างลังเล, Syn. loathsome
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitantly (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, irresolutely, reluctantly
indecisively (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. irresolutely, reluctantly
indecisively (adv.) อย่างลังเล See also: โดยยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtfully Ops. decidedly
irresolutely (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, reluctantly
reluctantly (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, irresolutely
undecidedly (adv.) อย่างลังเล See also: โดยยังไม่ตัดสินใจ Syn. indecisively, doubtfully Ops. decidedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างลังเล
Back to top