ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างมีพลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างมีพลัง*, -อย่างมีพลัง-

อย่างมีพลัง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
energetically (adv.) อย่างมีพลัง See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีกำลังวังชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างมีพลัง
Back to top