ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างมากที่สุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างมากที่สุด*, -อย่างมากที่สุด-

อย่างมากที่สุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
full steam ahead (idm.) เร่งให้รุดหน้าอย่างมากที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างมากที่สุด
Back to top