ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างผิดพลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างผิดพลาด*, -อย่างผิดพลาด-

อย่างผิดพลาด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faultily (adv.) อย่างผิดพลาด See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย Syn. badly, incompletely
mistakably (adv.) อย่างผิดพลาด
unjustifiably (adv.) อย่างผิดพลาด Syn. unfairly, wrongfully, badly
wrong (adv.) อย่างผิดพลาด See also: อย่างไม่ถูกต้อง
wrongly (adv.) อย่างผิดพลาด Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างผิดพลาด
Back to top