ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างปุบปับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างปุบปับ*, -อย่างปุบปับ-

อย่างปุบปับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexpectedly (adv.) อย่างปุบปับ See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ Syn. unforeseen, surprising, unanticipated Ops. predictable, anticipatable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างปุบปับ
Back to top