ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างปัจจุบันทันด่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างปัจจุบันทันด่วน*, -อย่างปัจจุบันทันด่วน-

อย่างปัจจุบันทันด่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombshell (n.) ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
seizure (n.) การเป็นลมชักอย่างปัจจุบันทันด่วน (ทางการแพทย์) Syn. convulsion, spasm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างปัจจุบันทันด่วน
Back to top