ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างน่าเกลียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างน่าเกลียด*, -อย่างน่าเกลียด-

อย่างน่าเกลียด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
uglily (adv.) อย่างน่าเกลียด
fearfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, frightfully Ops. pleasantly
frightfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully Ops. pleasantly
ghoulishly (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างโหดร้าย
horribly (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully, frightfully Ops. pleasantly
monstrously (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างอสุรกาย
excrescence (n.) ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าเกลียด เช่น ส่วนของตึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างน่าเกลียด
Back to top