ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างน่ารังเกียจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างน่ารังเกียจ*, -อย่างน่ารังเกียจ-

อย่างน่ารังเกียจ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disagreeably (adv.) อย่างน่ารังเกียจ
disgustingly (adv.) อย่างน่ารังเกียจ See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน
nastily (adv.) อย่างน่ารังเกียจ See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างชั่วร้าย
objectionably (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. awfully
obnoxiously (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. cruelly, unwelcomely
offensively (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. disagreeably
unwelcomely (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. cruelly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างน่ารังเกียจ
Back to top