ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างตลกขบขัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างตลกขบขัน*, -อย่างตลกขบขัน-

อย่างตลกขบขัน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comically (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously, humourously
humourously (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างตลกขบขัน
Back to top