ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างตรงกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างตรงกัน*, -อย่างตรงกัน-

อย่างตรงกัน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contrarily (adv.) อย่างตรงกันข้าม See also: ในทางตรงกันข้าม Syn. contrariwise
contrariwise (adv.) อย่างตรงกันข้าม See also: ในทางตรงกันข้าม
inversely (adv.) อย่างตรงกันข้าม See also: อย่างกลับกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างตรงกัน
Back to top