ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างซึมเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างซึมเศร้า*, -อย่างซึมเศร้า-

อย่างซึมเศร้า ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crestfallenly (adv.) อย่างซึมเศร้า Syn. dejectedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างซึมเศร้า
Back to top