ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างชั่วร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างชั่วร้าย*, -อย่างชั่วร้าย-

อย่างชั่วร้าย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
devilishly (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. viciouly, vilely
maleficently (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างเป็นอันตราย Syn. fiercely
malignantly (adv.) อย่างชั่วร้าย
satanically (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างเลวทราม
unblessed (adv.) อย่างชั่วร้าย
unholily (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. unblessed
viciouly (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. vilely
viciously (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างโหดร้าย Syn. cruelly, harmfully
vilely (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. viciouly
villainously (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างเลวทราม
viperously (adv.) อย่างชั่วร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างชั่วร้าย
Back to top