ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างฉะฉาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างฉะฉาน*, -อย่างฉะฉาน-

อย่างฉะฉาน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
declaim (vt.) แสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน See also: อ่านบทกวีอย่างฉะฉานจริงจัง Syn. recite
declamation (n.) การแสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน See also: การพูดหรืออ่านอย่างฉะฉาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างฉะฉาน
Back to top