ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างจงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างจงใจ*, -อย่างจงใจ-

อย่างจงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
purposely (adv.) อย่างจงใจ Syn. intentionally, advisedly
throw a spanner in the works (idm.) ทำให้เสียหายอย่างจงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างจงใจ
Back to top