ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างขอไปที

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างขอไปที*, -อย่างขอไปที-

อย่างขอไปที ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
slubber(สลับ'เบอะ) vt. ทำอย่างลวก ๆ ,ทำอย่างขอไปที,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างขอไปที
Back to top