ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างกระฉับกระเฉง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างกระฉับกระเฉง*, -อย่างกระฉับกระเฉง-

อย่างกระฉับกระเฉง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
rustle(รัส'เซิล) vi.,vt. (ทำให้) เกิดเสียงกรอบแกรบ (คล้ายเสียงเสียดสีกันของใบไม้เป็นต้น) ,เกิดเสียงดังกล่าว,กระทำอย่างกระฉับกระเฉง,กระทำอย่างฉับไว,ขโมยปศุสัตว์ออกหาอาหารกิน,n. เสียงดังกล่าว, See also: rustingly adv.
wade(เวด) vi.,n. (การ) ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่างยากลำบาก vt. ผ่านอย่างลำบาก,ลุย -Phr. (wade in (into) เริ่มอย่างกระฉับกระเฉงมโจมตีอย่างรุนแรง), See also: wadable adj. wadeable adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
actively (adv.) อย่างกระฉับกระเฉง See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น
open up (phrv.) (กีฬา) เล่นอย่างกระฉับกระเฉง See also: เล่นอย่างกระตือรือล้น
play up (phrv.) เล่นเกมอย่างกระฉับกระเฉง
plough into (phrv.) เริ่ม (งาน,เรียน) อย่างกระฉับกระเฉง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างกระฉับกระเฉง
Back to top