ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่เฉยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่เฉยๆ*, -อยู่เฉยๆ-

อยู่เฉยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน
passive(adj) ไม่โต้ตอบ,อยู่เฉยๆ,ซึ่งถูกกระทำ
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
passive (adj.) อยู่เฉยๆ See also: เรื่อยๆ, ไม่ดิ้นรน Syn. inactive Ops. active
vegetate (vi.) อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร See also: อยู่นิ่งๆ, ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว Syn. idle, laze Ops. labor, work
dolce (n.) การอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไร See also: ความสบาย Syn. dolce
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't stay still at a time like this!ฉันจะอยู่เฉยๆ ในเวลาอย่างนี้ไม่ได้หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่เฉยๆ
Back to top