ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่ติดกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่ติดกับ*, -อยู่ติดกับ-

อยู่ติดกับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
English-Thai: Nontri Dictionary
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rectumไส้ตรง, ลำไส้ใหญ่ปลาย, ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำหน้าที่รวบรวมกากอาหารพร้อมที่จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระ  ลำไส้ตรงของคนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
border on (phrv.) อยู่ติดกับ See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก Syn. abut on, verge on
stand by (phrv.) อยู่ติดกับ See also: ติดกับ Syn. stick by, stick to
stand by (phrv.) อยู่ติดกับ See also: ติดกับ Syn. stick by, stick to
verge on (phrv.) อยู่ติดกับ See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก Syn. abut on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่ติดกับ
Back to top