ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่ข้างหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่ข้างหลัง*, -อยู่ข้างหลัง-

อยู่ข้างหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
thymus(ไธ'มัส) n. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อมไธรอยด์. pl. thymus,thymi, Syn. thymus gland
English-Thai: Nontri Dictionary
survivor(n) ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop astern (phrv.) อยู่ข้างหลัง See also: ตามหลัง Syn. fall astern
remain at (phrv.) อยู่ข้างหลัง Syn. stay at, stop at
remain behind (phrv.) อยู่ข้างหลัง See also: อยู่หลัง Syn. keep behind, stay behind
fall astern (phrv.) อยู่ข้างหลังเรือลำอื่น (ทางการแล่นเรือ) Syn. drop astern
keep behind (phrv.) พยายามอยู่ข้างหลัง See also: คงอยู่ด้านหลัง Syn. remain behind, stay behind
run behind (phrv.) แล่นเร็วตามหลัง / อยู่ข้างหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's right behind youเขาอยู่ข้างหลังเธอแน่ะ
It's right behind youมันอยู่ข้างหลังคุณนั่นไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่ข้างหลัง
Back to top